Wczasy w Zamościu

Miasto Zamość zostało założone w 1580 r. na gruntach wsi Skokówka, przez kanclerza i hetmana koronnego Jana Zamoyskiego. Miało być siedzibą rodową Zamojskich i stolicą ordynacji zamojskiej[1.1]. Jan Zamoyski zbudował tu ufortyfikowaną warownię, strzegącą wschodnich granic Rzeczypospolitej i chroniącą jednocześnie szlak kupiecki, prowadzący z Wołynia i Lwowa do Lublina i Warszawy.

Wkrótce po założeniu miasta, przywilej osadniczy otrzymali Ormianie i Grecy. Choć akt lokacyjny nie zezwalał Żydom na osiedlanie się w mieście, już w 1588 r. także oni uzyskali prawo do zamieszkania w Zamościu[1.2]. Położenie miasta ułatwiało jego ekonomiczny rozwój, tworząc warunki dla osiedlania się Ormian, Niemców, Szkotów, Holendrów i Włochów, dzięki czemu Zamość szybko zyskał charakter wieloetnicznego miasta handlowego.

W połowie lat 90. XVI w. Zamość apartamenty stał się także ośrodkiem akademickim. Otwarto tu wówczas Akademię Zamojską – trzecią w Rzeczypospolitej (po Krakowie i Wilnie) szkołę wyższą. W XVIII w. Zamość był ważnym żydowskim ośrodkiem religijno-intelektualnym, zaś pod koniec XVIII w. stał się centrum przyciągającym wielu zwolenników Haskali.